Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 (Δ.Ε.Κ.)

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 θεσπίσθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) για τη διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων Ιδιωτών & Επιχειρήσεων. Θεσπίζει τις γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετεί
βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης
μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις
συνέπειες εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των δανείων σε καθυστέρηση με την Διαδικασία
Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ).